Algemende Voorwaarden

 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende definities de navolgende betekenis:
   Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden;
   Dienst een online (software) platform waarop Reizigers aan Experts een Zoekvraag kunnen stellen en Experts aan Reizigers een Zoekresultaat kunnen aanbieden;
   Expert een geregistreerde bezoeker van de Website, die een Zoekresultaat opstelt en op de Website publiceert naar aanleiding van een op de Website geplaatste Zoekvraag;
   Expert Fee een door een Reiziger voor een Zoekvraag vastgestelde fee, (voor zover van toepassing) inclusief BTW;
   Gebruiker iedere geregistreerde gebruiker van de Website, zijnde een Reiziger en/of Expert;
   Reiziger een geregistreerde bezoeker van de Website, die een Zoekvraag heeft aangeboden via de Website;
   Voyando Voyando, een handelsnaam van Inversive Media B.V., kantoorhoudende te (9711 LG) Groningen aan de Herestraat 113, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51251868;
   Zoekresultaat een door een Expert aangeleverd resultaat naar aanleiding van een Zoekvraag;
   Zoekvraag een zoekvraag naar een reis op grond van een aantal criteria waaronder begrepen datum, bestemming, type vervoer en budget;
   Website www.voyando.nl.
  2. Kopjes boven de artikelen in deze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld voor het leesgemak en beïnvloeden de werking van deze Algemene Voorwaarden niet.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Dienst.
  2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, de algemene voorwaarden van Gebruikers, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen onderdeel uit van enig gebruik van de Dienst.
  3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig is, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. In dat geval zullen partijen overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
  4. Voyando behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waarvan Voyando Gebruikers voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wijziging op de hoogte zal stellen.
  5. Indien een Gebruiker een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot het moment waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden het gebruik van de Dienst beëindigen.
 3. Gebruik van de Dienst
  1. Voyando zal zich inspannen om de Dienst aan Gebruikers aan te bieden. Voyando staat niet in voor enig resultaat voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst.
  2. Iedere Gebruiker zal toegang tot de Website en de Dienst verkrijgen, nadat een Gebruiker zich heeft geregistreerd via de Website en een gebruikersnaam en wachtwoord heeft aangemaakt.
  3. De Dienst en de Website bieden uitsluitend de mogelijkheid om Zoekvragen en Zoekresultaten te publiceren en in te zien. Voyando is geen reisbureau. De Dienst en de Website bieden slechts de mogelijkheid om informatie ten aanzien van een reis te genereren en niet de mogelijkheid om een reis daadwerkelijk via de Dienst en/of de Website te boeken.
  4. Voyando biedt via de Website de mogelijkheid om een support formulier in te vullen met vragen met betrekking tot (het gebruik van) de Website en de Dienst.
 4. De Zoekvraag
  1. Een Reiziger die gebruik wenst te maken van de Dienst zal een Zoekvraag aanmaken en via de Website publiceren.
  2. De Reiziger is verplicht om bij het aanmaken van een Zoekvraag alle ter zake gestelde vragen te beantwoorden.
  3. De Reiziger is verplicht om een periode te kiezen waarbinnen de Zoekvraag op de Website gepubliceerd wordt en het voor Experts mogelijk is om Zoekresultaten te verstrekken.
  4. De Reiziger is tevens verplicht om een Expert Fee vast te stellen.
  5. De Reiziger is bij het publiceren van de Zoekvraag verplicht om de Expert Fee aan Voyando te betalen.
  6. De Zoekvraag kan na het publiceren daarvan slechts worden aangepast voor zover de Website daartoe de mogelijkheid biedt.
 5. Het Zoekresultaat
  1. Gedurende de in artikel 4.3 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde termijn, kunnen Experts met betrekking tot een Zoekvraag Zoekresultaten opstellen en uploaden via de Website.
  2. Een door Voyando geselecteerd gedeelte van ieder door een Expert geüpload Zoekresultaat zal voor de Reiziger die de relevante Zoekvraag had gesteld beschikbaar zijn. Aan de hand van zodanige selectie zal de Reiziger in staat worden gesteld om één (1) Zoekresultaat te verkiezen tot het beste Zoekresultaat voor de relevante Zoekvraag.
  3. De Reiziger is verplicht om voor iedere Zoekvraag een beste Zoekresultaat te verkiezen.
  4. De Reiziger kan vanaf het moment waarop een eerste Zoekresultaat is gepubliceerd tot uiterlijk het verstrijken van de in artikel 5.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde termijn een beste Zoekresultaat kiezen.
  5. Indien een Reiziger niet binnen twee en zeventig (72) uur na het verstrijken van de in artikel 4.3 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde termijn een beste Zoekresultaat heeft gekozen, zal Voyando – in haar absolute discretie – een Zoekresultaat als beste Zoekresultaat aanmerken. Het is voor de Reiziger alsdan niet langer mogelijk een beste Zoekresultaat te kiezen.
  6. Een keuze voor c.q. aanmerking van een Zoekresultaat als beste Zoekresultaat is onherroepelijk.
  7. Indien en zodra een beste Zoekresultaat is gekozen door de Reiziger c.q. is aangemerkt door Voyando, wordt zodanig Zoekresultaat volledig beschikbaar voor de Reiziger.
  8. Voyando biedt uitsluitend de Dienst aan. Voyando beoordeelt geen van de Zoekvragen op inhoud, juistheid, volledigheid en/of anderszins en staat jegens geen enkele partij voor de inhoud van zodanig Zoekresultaat in.
  9. Voyando behoudt zich het recht voor om hyperlinks in het Zoekresultaat of de Opmerkingen te wijzigen.
  10. De Experts verbinden zich jegens Voyando om een Zoekresultaat te genereren, dat – op het moment van uitbrengen van hun Zoekresultaat – het best aansluit bij de Zoekvraag en tevens de laagst mogelijke prijs biedt, uitgaande van online – via openbare systemen – beschikbare prijzen. Tevens garandeert de Expert aan Voyando dat het Zoekresultaat op het moment van uitbrengen daarvan juist is.
  11. Voyando biedt de Reiziger de Zoekresultaten zoals opgesteld door de Experts. Met inachtneming van het in artikel 5.9 bepaalde, biedt Voyando aan de Reiziger een Zoekresultaat, dat – op het moment van uitbrengen van hun Zoekresultaat – het best aansluit bij de Zoekvraag en tevens de laagst mogelijke prijs biedt, uitgaande van online – via openbare systemen – beschikbare prijzen. Indien een Reiziger van mening is, dat voor een Zoekresultaat geen sprake is van een hiervoor bedoelde situatie, zal de Reiziger een formulier invullen dat onder het tabblad # op de Website is opgenomen. Na invulling en verzending van het formulier zal Voyando binnen vijf (5) werkdagen aan de Reiziger berichten of voldaan is aan het in dit artikel bepaalde.
 6. De Expert Fee
  1. Van het door de Reiziger vastgestelde bedrag van de Expert Fee zal een percentage van vijf en dertig procent (35%) toekomen aan Voyando. Het resterende gedeelte van vijf en zestig procent (65%) van de Expert Fee zal toekomen aan de Expert.
  2. De door de Reiziger betaalde Expert Fee kan niet aan Reiziger worden terugbetaald, zulks met uitzonder van de situatie waarin: (i) ter zake van een Zoekvraag geen enkel Zoekresultaat is verstrekt, of (ii) ter zake van een Zoekvraag geen enkel relevant Zoekresultaat is verstrekt. Indien een Reiziger van mening is, dat van een hiervoor onder (ii) bedoelde situatie sprake is, zal de Reiziger een formulier invullen dat onder het tabblad # op de Website is opgenomen. Na invulling en verzending van het formulier zal Voyando binnen vijf (5) werkdagen aan de Reiziger berichten of sprake is van een hiervoor onder (ii) bedoelde situatie.
  3. Voyando zal uitsluitend aan een Expert van wie een Zoekresultaat is verkozen tot c.q. aangemerkt als beste Zoekresultaat het aan de Expert toekomende deel van de Expert Fee betalen binnen dertig (30) dagen na de maand waarin (i) een Zoekresultaat van de Expert is geplaatst en (ii) is voldaan aan het in artikel 6.5 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde.
  4. Een Expert heeft nimmer recht op een (deel van een) Expert Fee, indien zijn Zoekresultaat niet is verkozen tot c.q. is aangemerkt als beste Zoekresultaat tenzij de Reiziger heeft besloten om een extra Expert Fee toe te wijzen aan de Expert.
  5. Voyando zal niet eerder tot uitbetaling aan een Expert overgaan, dan nadat het gezamenlijke niet uitbetaalde bedrag van aan zodanige Expert toekomende Expert Fees EUR/USD/GBP 100,- (zegge: honderd euro/dollar/pond) bedraagt.
  6. Betaling van Expert Fees aan een Expert zal geschieden via PayPal, dan wel op een zodanige andere wijze als door Voyando en de Expert schriftelijk is overeengekomen.
  7. Indien en voor zover ter zake van de betaling van de Expert Fee aan de Expert kosten verbonden zijn, komen zodanige kosten voor rekening van de Expert c.q. zullen deze worden ingehouden op en verrekend met de Expert Fee.
  8. Indien een Expert BTW plichtig is, zal de Expert voorafgaande aan de uitbetaling aan hem van de Expert Fee aan Voyando een factuur doen toekomen, waarin het aan de Expert toekomende gedeelte van de Expert Fee is opgenomen, vermeerderd met BTW.
  9. De Expert is ten aanzien van iedere betaling van een Expert Fee aan hem zelf gehouden om alle verschuldigde belastingen af te dragen. De Expert vrijwaart Voyando voor iedere aanspraak ter zake van belasting in verband met een aan de Expert betaalde Expert Fee.
  10. Indien een Reiziger in verzuim is met de betaling van de Expert Fee, zal de Reiziger ter zake van zodanige Expert Fee wettelijke rente verschuldigd zijn vanaf de intreding van het verzuim tot aan de dag der algehele betaling. Tevens zal de Reiziger alsdan de door Voyando gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd zijn.
  11. Het staat een Reiziger en/of Expert nimmer vrij enig aan Voyando verschuldigd bedrag te verrekenen met een vordering op Voyando, uit welke hoofde dan ook.
 7. Verplichtingen Gebruiker
  1. De Gebruiker zal de door hem aangemaakte gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim houden en uitsluitend zelf gebruiken van zodanige gebruikersnaam en wachtwoord maken.
  2. De Reiziger verstrekt door middel van het aanmaken en publiceren van een Zoekvraag op de Website een exclusieve, eeuwigdurende licentie aan Voyando op de Zoekvraag. Het staat Voyando op grond van zodanige licentie vrij om de Zoekvraag op iedere wijze te gebruiken zoals dat haar goeddunkt.
  3. De Expert verstrekt door middel van het aanmaken en publiceren van een Zoekresultaat op de Website een exclusieve, eeuwigdurende licentie aan Voyando op het Zoekresultaat. Het staat Voyando op grond van zodanige licentie vrij om het Zoekresultaat op iedere wijze te gebruiken zoals dat haar goeddunkt.
 8. Intellectueel Eigendom
  1. Het intellectueel eigendom ten aanzien van de Website en de Dienst berusten en blijven volledig bij Voyando berusten.
  2. Voyando verstrekt aan iedere Gebruiker een licentie om de Dienst te gebruiken, zulks in overeenstemming met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
  3. De Reiziger garandeert aan Voyando dat de door hem aangemaakte en gepubliceerde Zoekvraag geen inbreuk maakt op de rechten van derden.
  4. De Expert garandeert aan Voyando dat het door hem aangemaakte en gepubliceerde Zoekresultaat geen inbreuk maakt op de rechten van derden.
 9. Aansprakelijkheid Voyando
  1. Voyando is niet aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van enig verstrekt Zoekresultaat.
  2. Indien en voor zover Voyando aansprakelijk is voor enige schade van de Gebruiker en ten opzichte van een Gebruiker gehouden is tot vergoeding daarvan, zal deze plicht tot vergoeding van schade uitsluitend en alleen betrekking hebben op door Gebruiker daadwerkelijk geleden verliezen. Iedere vorm van gevolgschade, waaronder uitdrukkelijk begrepen gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade worden uitgesloten, zulks behoudens de situatie dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Voyando.
  3. Voyando is niet aansprakelijk voor enige kosten die aan de Gebruiker in rekening worden gebracht door derden, hieronder begrepen maar niet beperkt tot kosten op het gebied van telecommunicatie en/of internettoegang.
  4. Voyando garandeert niet dat de Dienst te allen tijde zonder fouten of gebreken functioneert, waaronder begrepen doch niet beperkt tot eventuele uitwisseling van virussen of andere besmettelijke en beschadigende bestanden, en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gehouden.
  5. Indien en voor zover Voyando aansprakelijk is voor enige schade van de Gebruiker en ten opzichte van een Gebruiker gehouden is tot vergoeding daarvan, zal de door Voyando te vergoeden schade nimmer meer bedragen dan het bedrag van de Expert Fee die ten aanzien van de door de Gebruiker aangemaakte en gepubliceerde Zoekvraag respectievelijk het door hem aangemaakte en gepubliceerde Zoekresultaat is vastgesteld.
 10. Overmacht
  1. Voyando is nimmer aansprakelijk jegens een Gebruiker, ingeval Voyando niet aansprakelijk kan worden gehouden ingevolge de wet, de definitie van overmacht in de zin van artikel 10.3 en/of de verkeersopvattingen.
  2. Voyando zal een Gebruiker zo spoedig mogelijk van een dergelijke gebeurtenis op de hoogte stellen, indien dit het gebruik van de Dienst negatief beïnvloedt.
  3. Onder overmacht dient in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden te worden verstaan: omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de controle van Voyando liggen – ongeacht of deze omstandigheden of gebeurtenissen op het moment van de totstandkoming van enige Overeenkomst tussen Voyando en Gebruiker voorzien of voorzienbaar waren – als gevolg waarvan Voyando in redelijkheid niet kan worden gehouden haar verplichtingen onder enige Overeenkomst na te komen. Deze omstandigheden of gebeurtenissen omvatten in ieder geval, maar niet uitsluitend: oorlog, brand, overstromingen, aardbevingen, arbeidsgeschillen, stakingen, epidemieën, overheidsregels en/of vergelijkbare regels, embargo’s, het niet-nakomen van leveranciers of onderaannemers of enige andere voor de uitvoering van enige Overeenkomst door Voyando of Gebruiker ingeschakelde derde(n), verstoring van elektriciteitstoevoer en het niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten en/of -netwerken.
 11. Duur en beëindiging
  1. Het gebruik van de Dienst is voor onbepaalde tijd.
  2. Ieder der partijen heeft het recht om het gebruik van de Dienst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
  3. In afwijking van het in artikel 11.2 bepaalde, heeft Voyando het recht om aan een Gebruiker die deze Algemene Voorwaarden of enig gedeelte daarvan, niet naleeft, het gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen en zodanige Gebruiker toegang tot de Dienst en de Website te ontnemen.
 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden en/of het gebruik van de Dienst, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Noord Nederland.